PRAVIDLA ZÁKAZNICKÉHO KLUBU KOUTNÝ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Klub Koutný (dále jako „klub“) je věrnostní program pro zákazníky firmy KOUTNÝ spol. s r.o. se sídlem Prostějov, Okružní 4200/4a, PSČ 796 01, IČ: 607 50 197 (dále jako „firma KOUTNÝ“).  program je určen pro poskytování výhod zákazníkům firmy KOUTNÝ. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svou registrací do KOUTNÝ klubu.

II. VZNIK ČLENSTVÍ V KLUBU KOUTNÝ

Členem KOUTNÝ klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v ČR, která dále splňuje stanovené podmínky pro členství v KOUTNÝ klubu a řádně se do něho registrovala (viz. níže „Registrace do klubu KOUTNÝ“). Členem klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství v klubu je ZDARMA. Registrací do KOUTNÝ klubu každá osoba vyslovuje svůj souhlas s pravidly klubu KOUTNÝ. 

Registraci do klubu KOUTNÝ lze provést:

ve všech obchodech firmy KOUTNÝ   

Povinností člena klubu KOUTNÝ je při registraci do klubu a při každé aktualizaci údajů, vždy uvádět pouze pravdivé údaje. Členství klubu KOUTNÝ nelze nepřevádět.

III. ČERPÁNÍ VÝHOD KLUBU KOUTNÝ

Členové klubu KOUTNÝ jsou odměňováni dle výše bodů, získaných u firmy KOUTNÝ za realizované nákupy na prodejnách. Tyto odměny jsou poskytovány pouze ve formě slevových poukázek na nákup u společnosti KOUTNÝ, a to dle množství získaných bodů. Aktuální informace ohledně získávání bodů a poukázek, druhů členství v klubu KOUTNÝ a další podmínky týkající se poskytování výhod členům klubu jsou uvedeny vždy aktuálně na www.koutny. cz. Uvedené podmínky jsou součástí pravidel klubu KOUTNÝ. Společnost KOUTNÝ si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat či jinak měnit. 

Veškeré slevové poukázky na nákup u společnosti KOUTNÝ lze využít pouze na všech firemních prodejnách KOUTNÝ více na www.koutny.cz/prodejny. Poukázky nejsou směnitelné za peníze. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nemusí být slevová poukázka akceptována.

Platnost slevové poukázky nelze prodloužit. 

Důvody neuznání (neakceptace) slevy, slevové poukázky jsou zejména tyto:

- vypršela doba platnosti poukázky, nebo platnost karty,

- lze pochybovat o pravosti poukázky, nebo karty,

- došlo ke zneužití poukázky či výhod členství v klubu,

- zaniklo členství v klubu.

IV. ZÁNIK ČLENSTVÍ V KLUBU KOUTNÝ

Členství v klubu zaniká z těchto důvodů:

- člen klubu vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci nebo při změně údajů,

- člen klubu zneužil výhod, které mu klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s pravidly klubu KOUTNÝ,

- na žádost člena klubu,

- při odvolání souhlasu zpracováním svých osobních údajů člena klubu, 

- z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména úmrtí člena klubu).

Spolu se zánikem členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn v souvislosti s členstvím v klubu KOUTNÝ.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každý zájemce o členství v klubu KOUTNÝ svým podpisem na přihlášce nebo jinou formou registrace do klubu KOUTNÝ uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních údajů uvedených v přihlášce nebo v rámci registrace (zejména v rozsahu jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, datum narození), jakož i dalších osobních údajů případně získaných v souvislosti s členstvím v klubu KOUTNÝ (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. společnosti KOUTNÝ, spol. s r.o., se sídlem v Prostějově, Okružní 4200/4a, PSČ 796 01, IČ:607 50 197 a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam je uveden v rámci dokumentu „Ochrana osobních údajů“, dostupném na www.koutny.cz.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace účasti v klubu KOUTNÝ, s tím, že v rámci klubu KOUTNÝ jsou mimo jiné poskytovány výhody a zasílána obchodní sdělení.

Souhlas se poskytuje na dobu trvání členství v klubu KOUTNÝ. Souhlas lze kdykoliv odvolat – vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů nelze realizovat členství v klubu KOUTNÝ, odvoláním souhlasu členství v klubu KOUTNÝ zaniká.

Další podmínky zpracování osobních údajů včetně práv a povinností subjektu údajů jsou uvedeny v dokumentu „Ochrana osobních údajů“, přičemž subjekt údajů prohlašuje, že byl s tímto dokumentem seznámen.

Subjekt údajů dále prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

Podpisem této přihlášky žadatel o členství v klubu KOUTNÝ vyslovuje svůj souhlas s pravidly klubu KOUTNÝ a potvrzuje, že se s nimi seznámil a plně jim porozuměl.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Firma Koutný spol. s r.o. je oprávněna pro reklamní a marketingové účely pořizovat, zveřejňovat nebo jinak nakládat s obrazovými a zvukovými záznamy výherců soutěží pořádaných v rámci klubu KOUTNÝ, jakož i jejich jméno, příjmení a obec, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem člen klubu uděluje registrací do klubu KOUTNÝ. 

Veškeré odměny v rámci klubu KOUTNÝ nejsou právně vymahatelné. Společnost KOUTNÝ si vyhrazuje právo změnit či upravit klubu KOUTNÝ. Členové klubu budou o těchto změnách informováni na prodejnách a na www.koutny.cz, případně jiným vhodným způsobem. Společnost Koutný si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost klubu KOUTNÝ. 

Pravidla klubu KOUTNÝ společnosti KOUTNÝ spol. s r.o. jsou závazným předpisem pro provozování klubu KOUTNÝ na území České republiky.

Tato pravidla vstupují v platnost 1.10.2018